در راستای ایجاد فرهنگ کتاب وکتابخوانی از سنین کودکی صورت گرفت:

2017-10-14شنبه

در راستای ایجاد فرهنگ کتاب وکتابخوانی از سنین کودکی صورت گرفت:

بازدید از مهد کودکهای شبستر توسط محسنی رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شبستر در راستای بستر سازی مناسب وآشنایی کورکان با کتاب وکتابخانه محسنی رئیس اداره کتابخانه های شهرستان شبستر به همراه مهندس نریمانی رئیس اداره بهزیستی این شهرستان از مهد کودکهای تحت نظارت این اداره بازدید ونسبت به گسترش روابط بین سازمانی وفزاهم کردن بستر مناسب برای آشنایی وبهره گیری کودکان با کتاب وکتابخانه به بحث وگفتگو پرداختند.

در این دیدارها محسنی ضمن قدردانی از مربیان ومدیران مهد کودکهای شبستر در راستای تربیت کودکان فرهنگی این شهر خواستار حضور کودکان به همراه خانواده ها ومربیان در کتابخانه های این شهر شد.وی گفت:امید است با همراهی مدیریت بهزیستی روزهای دوشنبه را که روز کتاب وکتابخوانی عنوان ونامگزاری شده مهد های کودک کلاس وساعات کتاب وکتابخوانی خود را در کتابخانه های شهرستان برگزار کنند.در این دیدار مهندس نریمانی رئیس اداره بهزیستی شهرستان نسبت به عقد تفاهم نامه برای همکاری های دوجانبه با اداره کتابخانه های شهرستان استقبال کرده وگفتند:هدف اداره بهزیستی در مهد های کودک تحت نظارت خود بسط گسترش فرهنگ مطالعه وتربیت نسلی کتابخوان است ودر این راستا روز هایدوشنبه را روزی مهم قلمداد کردیم.وی در ادامه صحبتهای خود خواستار هر چه سریعتر عملی کردن صحبتها وتوافقات فی مابین دور نهاد شد.

گفتنی است مقرر شده در روزهای آتی جلسه ای بامدیریت تمامی مهد کودکهای شهرستان برگزار وزمان بندی مناسبت نسبت به حضور در کتابخانه ها انجام گیرد.همچنین اجرای برنامه هایی از قبیل برگزاری کلاسهای قصه گویی،نقاشی وکاردستی وهمچنین خواندن داستان برای کودکان از برنامه هایی است که مقرر شده در کتابخانه ها برگزار شود.

در پایان این بازدید ها محسنی داستان کتاب(نازنین وآئینه)برای کودکان خوانده وبا کودکان ومربیان آنان به گفتگو پرداختند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.