گاهی، باید، کشت

گاهی باید احساس را در دم کشت، همانجایی که میدانی توفیقی حاصل نخواهد شد، حال به هر دلیل و برهان. 
آنجا که علت نه، اما، معلول مهم است. 
آنجا که بردی نیست، فرق چیست که چرا؟ 
فقط باید احساس را در دم کشت و نگذاشت بائوباب ها رشه بدواند ،  کهپس از آن دیگر تبر هم چاره ی کارشان را نخواهد کرد.
درختانی سترگ که کل سیارک ب۶۱۲ قلبت و مغزت را خواهد پوشاند و تو میمانی و ریشه ها و تاریکی برگهای تودرتوی درختان .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.