یوم الله

صبح که ازخواب بیدارشدم خبرپیروزی انقلاب چنان وجدی درمن بوجودآوردکه سرازپانمی شناختم رفتم شیرینی خریدم  وبه مردم شیرینی تعارف کردم پیروزی مثل یک خیال بودبرایم بعدازآن همه سختی هاکه مردم ما کشیدندبعدازآن همه مراحل سخت که پشت سرگذاشتیم هزارجورترفندبکاربردندتابه این روزنرسیم باجانفشانی مردم وتدبیرامام خمینی ع نهال انقلاب به بارنشست ایران دردستهای مردم ماجا گرفت مابودیم که دانستیم بارهبری آگاه ومؤمن می توانیم ازهرسختی ای بگذریم  بازهم سختی هاراپشت سرخواهیم گذاشت و امیدداریم پیروزی نهایی را ،همان که امام عزیزمان فرمودند: «انتظارفرج ازنیمه خردادکشم» وهنگام رحلتشان فرمودنددیری نمی پایدکه آن حضرت رامادرک می کنیم وایشان می آیند.الیس الصبح بقریب

شرح سوره نحل آیه 67:

واوحی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتاومن الشجروممایعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللایخرج من بطونهاشراب مختلف الوانه فیه شفاءللناس ان فی ذلک لایه لقوم یتفکرون .

 واوحی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتاومن الشجروممایعرشون .:

عرش: تخت ، سریرپادشاه، جاه ، قوام امر، رکن چیزی ، سقف خانه ، خیمه ، سایه بان ، هرپوشش که سایه افکند، خانه مکه ، رئیس ، بزرگ قوم ، کوشک

نحل ، نحله واحد:زنبورعسل (مذکرومونث یکسانست)، عطای بی عوض یاعام است ، عطیه ، لاغر، ماه نو، کلمه برتر

آیه فوق به مواردذیل اشاره می نماید:

1.پیامبربه کلمه خود(نحل) امرمی کندکه وقتی درنظام مشرکان بازمی شوی خانه هایی که می سازی ازکوههاودرختان و... بسازیعنی ازالگوی خودت خانه درست کن برای همه چیز

 منظورازکوههاودرختان یعنی به فرم وقالب اولیای خدایاکلمه خودت که کلمه برتراست

2.ممایعرشون یعنی ازهرچیزی که می شودمثل خانه ی عقل آنهاباآن خانه ساخت

ثم کلی من کل الثمرات

ثم  ترتیب ذهنی است نه درنگ زمانی

پیامبربه کلمه خودمی گوید: اول قالب درست کن یاچهارچوب ذهن ها یاشناختها(چه عقل زندگی چه عقل معنوی )رادرست کن اگرخوب دقت کنیم زنبورعسل اول کندومی سازدباخانه هایی منظم بعدمی گویدازهرمیوه ای بخورثم کلی من کل ثمرات زنبورعسل بروی گلهامی نشیندوازشهدهرگلی می خوردوعسل درکندو می ریزد. منظورازمیوه های گوناگون یعنی ازصفات مختلف خداوندبهره بگیر

فسلکی : «ف»  ترتیب ذهنی است نه درنگ زمانی

ذلل :رام

سلک سبلا:پیمودراه را

 فاسلکی سبل ربک ذللا

پس راه پروردگارت رابپیمادرحالی که رام ومطیع هستی

ازحدودالهی تجاوزنکن دراختیارالله باش یامطیع امرخداباش این آیه قرینه ای است به اینکه  نحل دراینجااستعاره ازکلمه برتراست قرآن بااینگونه سخن گفتن می خواهدبه مابفهماندکه :

1.این کلمه همیشه رام پروردگاراست

2.به مشرکان یادبدهدکه به کلمه خوداینگونه فرمان بدهند

یخرج من بطونهاشراب مختلف الوانه فیه شفاءللناس ان فی ذلک لایه لقوم یتفکرون

ضمیر«ها» دربطونهابرمی گرددبه نحل (کلمه برتردرنظام مشرکان )

نتیجه :  قلم اولیای خدادرنظام مشرکان راخدازنبورعسل وحاصل قلم  آنهاراعسل می نامدزیرا:

1.هم چهارچوب نظام رادرست می کندهم محتوی را

2. رنگهای گوناگون داردیعنی موجودات گوناگون می آفریند بارنگهای مختلف

3. حاصل کلمه برتردرعین گوناگونی  نقش ، شفاء بخش است هم زندگی می دهدهم سلامتی وشادابی می آوردوآفتهای جسم وروح راازبین می برد

ادامه شرح شعر«شعله مست »:

گناه توزندگی بخش است

«راستی ومستی »

ای پاک گناه بار

ای سرخ بیقرار

کدام جان جوشان درتوست

 دراین عبارت طرف خطاب ازکلمه مشرکان به کلمه برتردرنظام مشرکان تغییرکرده است ؛ کلمات  راستی ومستی و پاک گناه باراین معناراتاکیدوتبیین می نماید

گناه توزندگی بخش است یعنی چه ؟ چرا این گناه زندگی بخش است ؟  

 طرف خطاب ، اهل یاافرادشجره طیبه است که مشرکان گناه رابرآنهابارمی کنند(گناه براینان عارضی است)

ادامه دارد...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.